Inkassoloven

Denne side vedrører Lov om inkassovirksomhed kaldes i daglig tale, inkassoloven, og gælder for inkassovirksomheder der udøver inkasso for dem selv eller for deres kunder, altså typisk et inkassofirma eller en inkassovirksomhed. Inkassoloven gælder således ikke for banker eller advokater der udfører inkasso som del af deres erhverv. Ligeledes gælder loven heller ikke for offentlige virksomheder.

Inkassoloven indeholder med andre ord bestemmelser af autoriserede inkassovirksomheder, god inkassoskik overfor skyldner, samt varsling af uanmodet personlig henvendelse til din skyldner.

Denne side indeholder alt du bør vide om inkassoloven og er opbygget ud fra “Lovens ordlyd” samt “Forklaring på loven”, dermed præsenteres lovens ordlyd og en opfølgende forklaring. Enkelte paragraffer er der kun forklaring på loven, da det anses for at være mest optimalt.
Blandt grundstenene, for de fleste virksomheder i inkassoloven er § 10, § 11 samt § 12.

Den første inkassolov er fra 14. maj 1997, mens den nyeste er fra 25. juni 2014.

God fornøjelse med inkassoloven

HAR DU BRUG FOR BILLIG OG EFFEKTIV INKASSO – MED EN OPKLARINGSPROCENT PÅ TIL 86%?
VI ANBEFALER VIRKSOMHEDEN DEBITO APS DER DAGLIGT HJÆLPER TUSINDVIS AF VIRKSOMHEDER MED DERES DÅRLIGE BETALERE – GRATIS INKASSO (NO CURE, NO PAY)

LÆS MERE OM DEBITO INKASSO HER.

 

Inkassoloven § 1

Lovens ordlyd:
“Loven gælder for inkassovirksomhed, jf. dog stk. 2 og 3.” (Definition af inkassovirksomhed ses ved § 2)

Forklaring på loven:
Loven gælder for autoriserede inkassofirmaer / inkassovirksomheder, der udfører inkassovirksomhed.

Inkassoloven § 1 – stk. 2

Forklaring på loven:

Inkassoloven gælder ikke for advokater (inkassoadvokater), banker og / eller pengeinstitutter.

Inkassoloven § 1 – stk. 3

Forklaring på loven:
Inkassoloven gælder ikke for offentlig myndigheder der udfører inkassovirksomhed

Inkassoloven § 2

Forklaring på loven:

Lovens ordlyd:
“(…) enhvert led i erhvervsmæssig inddrivelse af fordringer for andre samt i erhvervsmæssig inddrivelse af fordringer, som er købt efter forfaldstid med henblik på inddrivelse på egne vegne.”

Forklaring på loven:
Inkassoloven gælder med andre ord for inkassofirmaer / inkassovirksomheder, der:
1) Hjælper private person eller virksomheder med at få en ubetalt faktura betalt.
2) Opkøber en ubetalt faktura (krav) fra en virksomhed (typisk til underkurs), og opkræver kravet hos skyldner (typisk kaldt factoring).

Inkassoloven § 3

Forklaring på loven:
Inkassolovens § 3 siger, at for at drive inkassovirksomhed, skal virksomheden autoriseres for at udøve denne type virksomhed.

Inkassoloven § 4

 

Inkassoloven § 5

For at blive autoriseret til at drive inkassovirksomhed, skal ansøger opfylde en række mindre krav, herunder:
1) Have bopæl i Danmark
2) Være fyldt 25 år
3) Være myndig, ikke under være værgemmål
4) Ikke være under rekonstruktion eller konkurs
5) Ikke have en betydelig forfalden gæld til det offentlige (typisk over 50.000 kroner)
6) Ikke være dømt for strafvare forhold der er begrundet en nærliggende fare for misbrug af adgang til at udøve inkassovirksomhed

Inkassoloven §10 – (stk. 1)

Loves ordlyd:
”Før der over for skyldneren må iværksættes andre foranstaltninger med henblik på inddrivelse af en fordring, skal der til skyldneren være sendt en påkravsskrivelse, der opfylder betingelserne i stk. 2 og 3, og den i stk. 3 nævnte frist skal være udløbet, jf. dog § 11.”

Forklaring på loven:
Inkassolovens §10 er relevant for mange virksomheder, når en faktura ikke er betalt, og det derfor er nødvendigt med inkasso. For inkassoloven § 10 siger, at før en egentlig proces for inkasso kan opstartes, skal der fremsendes en såkaldt “påkravsskrivelse”, i daglig tale kaldes en sådan også for et inkassovarsel, et inkassobrev eller varsel om inkasso. Uanset hvad din virksomhed kalder det, er intentionen den samme; at gøre skyldner (debitor) opmærksom på, at der skyldes et beløb, og at inkasso vil starte, såfremt beløbet ikke betales.

Mange virksomheder tror fejlagtigt at virksomheden selv skal sende denne påkravsskrivelse / inkassovarsel, før sagen sendes til inkasso hos et inkassofirma eller advokat. Det er dog ikke korrekt, loven er udformet således, at der ikke står hvem der skal udsende dette inkassovarsel, og typisk gør inkassofirmaet eller advokaten det for dig. På den måde sikrer inkassofirma eller advokaten, at dette er udsendt.

Inkassoloven § 10 – stk. 2

Lovens ordlyd:
I påkravsskrivelsen skal tydeligt angives alle oplysninger, som er nødvendige for skyldnerens bedømmelse af fordringen.”

Forklaring på loven:
I inkassovarslet skal skyldner have alle de oplysninger som er nødvendige for at kunne bedømme kravet. Hermed menes, at der i udgangspunktet altid refereres til kravet således at skyldner ikke er i tvivl om hvad inkassovarslet er vedrørende – er kravet en ubetalt faktura, er det god ide at oplyse at inkassovarslet er vedrørende “faktura x”.

Du skal som kreditor, gøre skyldner opmærksom på kravets størrelse og hvordan dette er fordelt ud på hovedstol, renter, gebyrer, rykkerskrivelser osv.
Er der eksempelvis tilskrevet renter, gebyrer, kompensationsgebyr eller rykkergebyrer på kravet? Så skal disse udspecificeres særskilt på påkravsskrivelsen til skylder, ved siden af den skyldige hovedstol. Såfremt der er tilskrevet renter skal der oplyses hvornår disse er tilskrevet fra, og hvor meget de udgøre af kravet. Beregningen for de tilskrevne renter kan findes i renteloven. Der må eksempelvis ikke tilskrives til skrives renter til et rykkergebyr.

På et inkassovarsel skal der som minimum også altid fremgå debitors navn og adresse. Såfremt det er muligt med telefonnummer, CVR / CPR nummer osv. anbefaler vi ligeledes dette påskrives påkravsskrivelsen.

Inkassoloven § 10 – stk. 3

Lovens ordlyd:
“I påkravsskrivelsen skal angives en frist, inden for hvilken skyldneren kan indfri fordringen, uden at der foretages foranstaltninger, hvorved der påføres skyldneren yderligere omkostninger. Fristen skal være mindst 10 dage fra afsendelsen af påkravsskrivelsen.”

Forklaring på loven:
Uanset om din egen virksomhed, dit inkassofirma eller din inkassoadvokat står for udsendelse af et inkassovarsel, så skal skyldner altid mindst have 10 dage til at indfri og betale jeres krav.

Inkassoloven § 11

Lovens ordlyd:
“Uanset § 10 kan der iværksættes retslige skridt mod skyldneren med henblik på inddrivelse, i det omfang overholdelse af denne bestemmelse vil medføre en nærliggende risiko for, at fordringen ellers ikke vil kunne inddrives.”

Forklaring på loven:
I udgangspunktet skal en skyldner altid have en frist på 10 dage til at indfri jeres mellemværende efter udsendelse af en §10 skrivelse – påkravsskrivelsen, jf. § 10, stk. 3. Inkassolovens § 11 muliggøre dog at fravige fra dette udgangspunkt, og gøre brug af retslige handlinger, hvis der er en nærliggende risiko for, at du ikke får dit krav indfriet. Det kan eksempelvis være såfremt du har en mistanke om at skyldner fjerne aktiver eller at kravet inden for en kort tid forældes.

Inkassoloven § 12

Lovens ordlyd:
“Der må ikke uden skyldnerens forudgående anmodning herom rettes personlig henvendelse til skyldneren på steder, hvortil der ikke er almindelig adgang, medmindre et skriftligt varsel forinden er kommet frem til skyldneren (…)”

Forklaring på loven:
Denne del af inkassoloven specificerer hvordan personlig henvendelse til en skyldner må foretages, hvornår og hvor. Med personlig henvendelse mener loven et fysisk fremmøde hos skyldneren.

Jf. Inkassolovens § 12, må en inkassovirksomhed må ikke rette den første personlig henvendelse til en skyldner, uden at skyldner forud er varslet herom. Der skal udsendes en såkaldt “varselsskrivelse”, hvori det fremgår ca. tid, sted samt inkassovirksomhedens telefonnummer og adresse.
Denne varselsskrivelse må først sendes efter den lovpligtige 10 dages frist, jf. § 10, stk. 3. er overskredet.

Træffes skyldner ikke ved det personlige fremmøde, er det ikke nødvendigt at varsle yderligere om eventuelle fremtidige personlige fremmøder – såfremt, dette er oplyst i første udsendte varselsskrivelse. Det kan derfor med fordel oplyses herom i første varsel.

Inkassoloven § 12 – stk. 2

Forklaring på loven:

Der må kun mødes med skyldner på hverdage, samt lørdage – med mindre disse falder på juleaftens dag, nytårsaftens dag eller grundlovsdag. Skyldner må på hverdage kun træffes i tidsrummet mellem 8:00 og 21:00, samt lørdage mellem 8:00 og 16:00

Inkassoloven § 12 – stk. 3

Forklaring på loven:

Såfremt skyldner er en privatperson (fysisk person), må skyldner kun kontaktes på dennes private adresse. Et inkassofirma må med andre ord ikke kontakte en skyldner på dennes arbejdsplads, fritidsaktiviter eller lignende.

Driver en privatperson egen virksomhed, må kontakt kun foregå på dennes erhvervsadresse.

Inkassoloven § 12 – stk. 4

Forklaring på loven:

Møder et inkassofirma fysisk op hos en skyldner, skal inkassofirmaet og dennes udsendte medarbejder kunne legitimere sig over for skyldner.