Inkassoloven

Velkommen til inkassoloven der hjælper dig som virksomhed og privatperson med at forstå og bruge inkassoloven; forhåbentlig nemmere end loven selv gør det.

Inkassoloven.dk her herudover også kommentarer til den originale inkassolov.

Siden er gratis at bruge for alle.

Denne side vedrører Lov om inkassovirksomhed, i daglig tale kaldet, inkassoloven, og gælder for inkassovirksomheder der udøver inkasso for dem selv eller for deres kunder (kreditor), altså et inkassofirma eller en inkassovirksomhed. Inkassoloven gælder således ikke for banker eller advokater der udfører inkasso som del af deres erhverv. Ligeledes gælder loven heller ikke for offentlige virksomheder. 

Før 1. oktober 1997 var der ikke en dicideret regulering inden for inkasso. For d. 1. oktober 1997 trådte lov nummer 319 af 14. maj 1997 om inkassovirksomheder i kræft. I daglig tale kaldes denne lov også inkassoloven, som du skal læse mere om her. Loven er senere blevet suppleret d. 26. september 1997 med autrisation, sikkerhedsstillelse, godkendelse af personale samt henvendelse til debitor. Fra lovgivers side, har man følt sig nødsaget til at regulere området, da området, lige som eksempelvis vagtfirmaer indtræder en særlig position i forhold til andre virksomheder og personer. Herunder at en inkassovirksomhed skønnes at have større risiko for at udøve pres mod en klient, end der er ved andre virksomhedsformer.
Inkassolovens grundlæggende formål er at sikre, at inkassovirksomheder udøver deres erhverv på betryggende vis. Inkassoloven gælder ikke for advokater, banker eller offentlige virksomheder, årsagen hertil er, at disse ikke har behov for (yderligere) autorisation, sikkerhedsstillelse og godkendelse af personale. Advokater, Banker og offentlige myndigheder har typisk selv processer og lovmæssigereguleringer herfor i forvejen. Eksempelvis har inkassoloven en bestemmelse om "god inkassoskik", der storset er tilsvarende "god advokatskik".

Inkassoloven indeholder med andre ord bestemmelser af autoriserede inkassovirksomheder, god inkassoskik overfor skyldner, samt varsling af uanmodet personlig henvendelse til din skyldner.

Denne side indeholder alt du bør vide om inkassoloven og er opbygget ud fra “Lovens ordlyd” samt “Forklaring på loven”, dermed præsenteres lovens ordlyd og en tilhørende forklaring. Enkelte paragraffer er der kun forklaring på loven, da det anses for at være mest optimalt.
Blandt grundstenene, for de fleste virksomheder i inkassoloven er § 10, § 11 samt § 12.

Den første inkassolov er fra 14. maj 1997, mens den nyeste er fra 25. juni 2014.

God fornøjelse med inkassoloven

BRUG FOR INKASSO?


Har du brug for professionel og effektiv inkasso? Debito hjælper alle slags virksomheder med deres ubetalte fakturaer.

Debito tjener ingen penge - hvis de ikke får dine penge hjem. "No cure, no pay" og får de pengene hjem, tages der 10% i succesgebyr.

Læs mere om inkasso her

Kapitel 1: Lovens anvendelse

Kapitel 1 i inkassoloven indeholder § 1, stk. 2, 3 og 3 samt § 2. Kapitel 1 forklarer hvem inkassoloven dækker over, og er gældende for - og hvem den ikke er gældende for.

Inkassoloven definerer at loven gælder for inkassovirksomheder (og kaldet inkassofirma), og dermed virksomheder der udfører inkasso for dem selv, eller på vegne af andre. Inkassoloven dækker ikke over advokater, banker eller offentlige virksomheder - disse er reguleret af anden lovgivning på området.

Inkassoloven § 1

Lovens ordlyd: “Loven gælder for inkassovirksomhed, jf. dog stk. 2 og 3.” (Definition af inkassovirksomhed ses ved § 2)

Forklaring på loven: Loven gælder for autoriserede inkassofirmaer / inkassovirksomheder, der udfører inkassovirksomhed, for dem selv eller for andre (kunder / kreditorer).

Inkassoloven § 1 – stk. 2

Lovens ordlyd: "gælder loven ikke for inkassovirksomhed, der udøves af advokater som led i udøvelsen af selvstændig advokatvirksomhed eller af pengeinstitutter."

Forklaring på loven:
Inkassoloven gælder ikke for advokater (inkassoadvokater), banker og / eller pengeinstitutter. Inkassoloven gælder med andre kun de virksomheder der aktivt har ansøgt politiet om at drive inkassovirksomhed for dem selv eller andre. Advokater er dækket af de advokatetiske regler, hvilket i større eller mindre grad regulerer deres arbejdsmetoder.

Inkassoloven § 1 – stk. 3

Lovens ordlyd: "Loven gælder ikke for inkassovirksomhed, der udøves af offentlige myndigheder, eller for auktionslederes inddrivelse af auktionskøbesummer"

Forklaring på loven:
Inkassoloven gælder ikke for offentlig virksomheder eller myndighedsorganer, der udfører inkassovirksomhed - det kunne eksempelvis være SKAT eller lignende. Disse er ofte lokalt reguleret, der udgøre deres regulering på lige fod med inkassoloven.

Inkassoloven § 2

Lovens ordlyd: "Ved inkassovirksomhed forstås i denne lov ethvert led i erhvervsmæssig inddrivelse af fordringer for andre samt i erhvervsmæssig inddrivelse af fordringer, som er købt efter forfaldstid med henblik på inddrivelse på egne vegne."

Forklaring på loven:
Her defineres hvad en inkassovirksomhed er, og er en virksomhed der enten hjælper andre, eller sig selv ved at indkræve fordringer (ubetalte fakturaer o.l.) - i en erhvervsmæssig sammenhæng. Det kan enten være ved et direkte køb af fordringen fra andre (typisk benævnt som factoring) - eller blot i traditionel forstand, hvor en ubetalt faktura indsendes, hvor så hele eller dele af dette beløb overføres til kreditor, såfremt der sker betaling.

Kapitel 2: Autorisation af inkassovirksomhed

Kapitel 2 i inkassoloven beskriver selve autorisationen omkring det at drive inkassovirksomhed, herunder hvilke krav der stilles til virksomheden - samt dennes ansatte.

Inkassoloven § 3

Lovens ordlyd: "Den, der udøver inkassovirksomhed eller indgår aftale herom, skal være autoriseret hertil"

Forklaring på loven:
Du må ikke drive inkassovirksomhed, såfremt du ikke er autoriseret hertil. Denne autosation sker hos politiet og koster 5000 kroner. Læs mere her. Der er i dag omkring 100 registrerede og autoriserede inkassovirksomheder i Danmark. Autorisationen sker for at sikre sig hvem der udfører arbejdet og dels for at sikre, at dette gøres på lovlig og forsvarlig vis.

Autorisationen er gældende for en periode på 5 år, hvorefter den skal fornyes.

Banker, advokater og offentlige myndigheder har ikke behov for en autosation for at drive inkassovirksomhed, her er man reguleret af andre foranstaltninger. Alle advokater må beskæftige sig med inkasso, og benævner sig ofte som inkassoadvokat.

Inkassoloven § 4

Lovens ordlyd: "Den, der ansøger om autorisation, skal gøre det antageligt, at den pågældende vil kunne udøve inkassovirksomhed forsvarligt og i overensstemmelse med god inkassoskik."

Forklaring på loven:
Autorisations ansøger skal redegøre i sin ansøgning til politiet, at man kan og vil udføre inkassovirksomhed på en forsvarlig måde og at dette sker ud fra god inkassoskik (hvor skyldner behandles ordentlig, uden trusler, urimelig pres eller lignende - mere herom senere.)

Inkassoloven § 4 – stk. 2

Lovens ordlyd: "Ansøgeren skal endvidere stille betryggende sikkerhed for pengekrav"

Forklaring på loven:
Autosations ansøger skal stille økonomisk sikkerhed for de pengekrav der måtte opstå i forbindelse med driften af inkassoforretningen. Denne sikkerhedsstillelse størrelse, fastslås af Rigspolitichefen - vejledende er at denne dog ikke må være højere end 5 millioner kroner, jf. bekendtgørelse om autorisation og sikkerhedsstillelse

Inkassoloven § 5

Lovens ordlyd: "Autorisation kan meddeles personer, der opfylder betingelserne i § 4"

Forklaring på loven:
 Ansøger til en autorisation til at drive inkassovirksomhed, skal opfylde en række krav for at kunne blive godkendt hertil. Disse krav er:
- Ansøger skal have fast bopæl i Danmark
- Ansøger skal være fyldt 25 år på ansøgningstidspunktet
- Ansøger må ikke være umyndig eller under værgemål på ansøgningstidspunktet
- Ansøger må ikke være under konkurs og / eller, rekonstruktion
- Ansøger må ikke have betydelig forfalden gæld til det offentlige (50.000 kroner eller mere)
- Ansøger må sidst men ikke mindst tidligere være dømt for forhold der kunne udgøre en fare i forbindelse med arbejde med inkasso (Det kunne eksempelvis grov vold, frihedsberøvelse, trusler, røveri, og lignende forhold).

Inkassoloven § 5 – stk. 2

Lovens ordlyd: "Kravet om bopæl i Danmark bortfalder, i det omfang dette har hjemmel i international aftale"

Forklaring på loven:
Politiet har hjemmel til at lade kravet om fast bopæl (hjemsted) i Danmark, bortfalde såfremt et selskab har hjemsted i udlandet. Det betyder da også, at der i Danmark løbende er 5-10 internationale inkassovirksomheder i Danmark, herunder bl.a. Lindorff, Intrum m.f.l.

Inkassoloven § 6

Lovens ordlyd: "Autorisation kan meddeles aktieselskaber eller anpartsselskaber, som er registreret i Erhvervsstyrelsen"

Forklaring på loven:
En autorisation gives til et selskab (ApS, A/S og IVS) og dermed ikke en enkeltperson. Selskabet skal overholde § 4.

Det er endvidere vigtig for en autorisation, at selskabets direktør og alle dennes bestyrelsesmedlemmer opfylder betingelserne i § 4 og § 5 stk. 1-3.

Inkassoloven § 6 – stk. 2

Lovens ordlyd: "Indtræder der nye medlemmer i direktionen eller bestyrelsen, skal selskabet m.v. inden 14 dage anmelde dette til den myndighed, der har meddelt autorisationen"

Forklaring på loven:
Indtræder der et nyt medlem i direktionen eller bestyrelsen, skal inkassofirmaet inden for 14 dage anmelde dette til politiet eller den myndighed hvor autorisationen er givet.Herefter kan den pågældende myndighed afgøre om den udstukne autorisation kan opretholdes. Anmeldelse af nye medlemmer af direktionen eller bestyrelsen kræver ikke betaling. Modsat ændring i selskabets adresse eller navn, der udløser et gebyr på 3000 kroner. 

Inkassoloven § 6 – stk. 3

Lovens ordlyd: "Vil udøvelse af inkassovirksomhed kun udgøre en mindre del af de samlede erhvervsmæssige aktiviteter i selskabet m.v., kan autorisation også meddeles"

Forklaring på loven:

Inkassoloven § 6 – stk. 4

Lovens ordlyd: "Autorisation efter stk. 1 og 3 kan kun meddeles, såfremt personer med bestemmende indflydelse over selskabet m.v. opfylder betingelsen i § 5, stk. 1, nr. 6."

Forklaring på loven:
Ingen uddybelse hertil

Inkassoloven § 7

Lovens ordlyd: "En autorisation meddeles for højst 5 år ad gangen."

Forklaring på loven:
En autorisation er højest gældende 5 år ad gangen, fra det tidspunkt en autorisation er givet. Når perioden er udløbet, skal denne fornyes. Fornyelsen er gratis. Selve autorisationen koster 5000 kroner.

I den 5 årige periode kan myndigheden til en hver tid tilbagekalde autorisationen, dette kan ske hvis en autorisationsindehaver eller dennes ansatte udgøre grov overtrædelse eller såfremt dette sker gentagende gange. Læs mere herom under § 21

Inkassoloven § 7 – stk. 2

Lovens ordlyd: "For autorisation i henhold til denne lov betales 5.000 kr. For ændring af en meddelt autorisation betales 3.000 kr. Fornyelse uden ændringer af en autorisation er dog gebyrfri."

Forklaring på loven:
Det koster 5000 kroner at få en autorisation.
Såfremt der sker ændringer i virksomhedens juridiske navn eller virksomhedens adresse, koster dette 3000 kroner.

Ændringer i virksomhedens direktion eller bestyrelse er gebyrfrit, og koster dermed ikke noget at ændre.

Anmeldelsen skal ske maksimalt 14 dage efter ændringen.

Kapitel 3: Godkendelse af personale

Kapitel 3 i inkassoloven beskriver godkendelse af personalet der er tilknyttet en inkassovirksomhed. Her er en række krav som virksomheden skal overholde, for at kunne opretholde deres autorisation.

Inkassoloven § 8

Lovens ordlyd: "Autorisationsindehaveren skal sørge for, at personale, der retter personlig henvendelse til skyldnere, er godkendt hertil, inden den ansatte påbegynder denne form for inkassovirksomhed."

Forklaring på loven:
Det er inkassovirksomhedens ansvar løbende at personalet er godkendt til at udføre sit arbejde i forbindelse med inkasso. Kravene hertil findes herunder.

Inkassoloven § 8 – stk. 2

Lovens ordlyd: "Godkendelse kan ske, såfremt..."

Forklaring på loven:
For at en inkassomedarbejder kan godkendes til at arbejde med inkasso, skal medarbejderen være:

- Fyldt 18 år, altså være myndig.
- Den ansatte må ikke være tidligere dømt for strafbare forhold, der kunne mistænkes for at udgøre en fare i forbindelse med inkasso (herunder vold, trusler osv.).
- Der herudover ikke er grund til at det kan antages, at den ansatte ikke vil udføre sit arbejde på en forsvarlig måde (og dermed ud fra god inkassoskik).

Kapitel 4: Udøvelse af inkassovirksomhed

Kapitel 4 i inkassoloven beskriver måden hvorpå der må udøves inkassovirksomhed på, herunder er især god inkassoskik en central hjørnesten i kapitlet. Kapitlet specificerer ligeledes hvordan der må tages henvendelse til skyldner (debitor).

Inkassoloven § 9

Lovens ordlyd: "Inkassovirksomhed skal udøves i overensstemmelse med god inkassoskik."

Forklaring på loven:
Enhver inkassovirksomhed skal arbejde ud fra "god inkassoskik", er både skrevne og uskrevne regler om hvordan man må opføre sig over for skyldner. Grundlæggende skal man naturligvis som inkassovirksomhed opføre sig ordentlig og med respekt overfor skyldner. Det betyder at man eksempelvis ikke må presse skyldner uretmæssig. Grundstenen juridisk er at skyldner ikke må "udsættes for urimelig pression, skade eller ulempe".

Inkassoloven § 10

Lovens ordlyd: "Før der over for skyldneren må iværksættes andre foranstaltninger med henblik på inddrivelse af en fordring, skal der til skyldneren være sendt en påkravsskrivelse."

Forklaring på loven:
Før den egentlig inkassoproces opstartes, skal der være udsendt en såkaldt påkravsskrivelse. En påkravsskrivelse kaldes også for inkassoskrivelse, inkassobrev eller inkassovarsel. 

Formålet med påkravsskrivelsen er at gøre skyldner opmærksom på, at der er et gældende krav, der ikke er betalt. Skyldner får dermed en chance til at betale det skyldige beløb, før der sker yderligere foranstaltninger (inkasso). 

Inkassoloven § 10 – stk. 2

Lovens ordlyd: "I påkravsskrivelsen skal tydeligt angives alle oplysninger, som er nødvendige for skyldnerens bedømmelse af fordringen."

Forklaring på loven:
Skyldner skal tydeligt have oplyst de fornødne oplysninger der gør sig gældende om dit krav.

Skyldner må ikke være i tvivl om det skyldige beløbs størrelse og hvad det dækker over.
Det er naturligvis nødvendigt at oplyse skyldner om det forfaldne beløb - og i praksis er det også en god idé at henvise til en (eller flere) fakturaer (faktura numre), såfremt sådan forelægger.

Inkassoloven § 10 – stk. 3

Lovens ordlyd: "I påkravsskrivelsen skal angives en frist, inden for hvilken skyldneren kan indfri fordringen, uden at der foretages foranstaltninger."

Forklaring på loven:
På påkravsskrivelsen skal du angive en betalingsdato, så skyldner kan indfri dit krav. Betalingsfristen skal minimum være 10 dage efter afsendelsen af skrivelsen. Den må i princippet gerne være længere, men de 10 dage er et minimum. Såfremt betalingsfristen er under 10 dage, er påkravsskrivelsen ikke gyldig.

Først når betalingsfristen på 10 dage er overskredet, må der igangsættes inkasso.

Af visse inkassofirmaer benævnes et påkravsskrivelse, også for en "§ 10 skrivelse".

Inkassoloven § 11

Lovens ordlyd: "Uanset § 10 kan der iværksættes retslige skridt mod skyldneren med henblik på inddrivelse, i det omfang overholdelse af denne bestemmelse vil medføre en nærliggende risiko for, at fordringen ellers ikke vil kunne inddrives."

Forklaring på loven:
I udgangspunktet skal du give en skyldner 10 dages betalingsfrist før der må igangsættes inkasso.
Såfremt der er "nærliggende risiko for, at fordringen ellers ikke vil kunne inddrives"er det muligt at anvende retslige skridt, og dermed fravige fra de 10 dages frist. Dette kunne eksempelvis være hvis du frygtede for at aktiver forsvandt, eller at kravet forældes inden for en kortere periode.

Inkassoloven § 12

Lovens ordlyd: "Der må ikke uden skyldnerens forudgående anmodning herom rettes personlig henvendelse til skyldneren på steder, hvortil der ikke er almindelig adgang, medmindre et skriftligt varsel forinden er kommet frem til skyldneren."

Forklaring på loven:
Såfremt en inkassovirksomhed ønsker at mødes med skyldner personligt, ved fysisk fremmøde, må dette ikke ske med mindre skyldner varsles herom forud.
Skyldner skal skriftligt varsles om et cirka tidspunkt på dagen, samt hvor mødet vil finde sted. Hertil skal inkassovirksomhedens kontaktoplysninger ligeledes fremgå af skrivelsen. Skrivelsen kaldes også i daglig tale en "varselsskrivelse".

Varselsskrivelsen, må ikke udsendes før "§ 10-skrivelsen", altså skrivelsen der giver skyldner 10 dage til at betale sit udestående.

Såfremt skyldner ikke var på den oplyste adresse, på det oplyste tidspunkt, er det ikke fremadrettet nødvendigt at varsle om de næste planlagte fysiske møder. Det er med andre ord ikke nødvendigt at udsende endnu en varselsskrivelse - såfremt dette er påført den første varselsskrivelse.

Inkassoloven § 12 – stk. 2

Lovens ordlyd: "Personlig henvendelse til skyldneren uden forudgående anmodning herom må kun ske..."

Forklaring på loven:
Henvendelse til skyldner må kun ske på hverdage samt lørdage - dog bortset fra juleaftensdag, grundlovsdag samt nytårsaftensdag. Disse dage er skyldner fredet for besøg.

Personlige henvendelser må kun ske i tidsrummet mellem 8:00 til 21:00 - lørdage dog kun mellem 8:00 til 16:00.

Inkassoloven § 12 – stk. 3

Lovens ordlyd: "Er skyldner en fysisk person..."

Forklaring på loven:
Er skyldner en fysisk person, altså ikke en virksomhed, måhenvendelse kun ske på denne person bopæl / hjemmeadresse. Med andre ord må skyldner ikke opsøges på dennes arbejdsplads, fritidsaktiviteter eller lignende. 

Inkassoloven § 12 – stk. 4

Lovens ordlyd: "Den, der foretager personlig henvendelse til skyldneren, skal over for skyldneren straks legitimere sig..."

Forklaring på loven:
Såfremt en inkassomedarbejder fra en inkassovirksomhed henvender sig til en skyldner, skal denne legitimere sig med et legitimationskort, som er udstedt af justitsministeriet. Skyldner kan til enhver tid forlange dette fremvist.

Inkassoloven § 12 – stk. 5

Lovens ordlyd: "For udstedelse af legitimationskort betales 300 kr."

Forklaring på loven:
Ingen uddybelse hertil

Inkassoloven § 13

Lovens ordlyd: "Ved tilbagetagelse af løsøre skal autorisationsindehaveren indhente skyldnerens skriftelige samtykke til tilbagetagelsen. Skyldneren skal senest samtidig med tilbagetagelsen have udleveret en kopi af det skriftelige samtykke"

Forklaring på loven:
Ingen uddybelse hertil

Inkassoloven § 14

Lovens ordlyd: "Inddrevne pengebeløb skal holdes adskilt fra autorisationsindehaverens egne midler"

Forklaring på loven:
Et inkassofirma skal føre en separat klientkonto, adskilt fra virksomhedens øvrige økonomi og drift. Udover at være et lovkrav, gør det der ydermere lettere at overskue og administrere for et inkassofirma. 

Inkassoloven § 15

Lovens ordlyd: "Indrevne pengebeløb skal straks indsættes på en konto i et pengeinstitut..." "Pengebeløb, skal uden ugrundet ophold ubetales til fordringshaveren, med mindre andet er aftalt"

Forklaring på loven:
Paragraffen her er i udgangspunktet to-delt, først og fremmest siger paragraffen, at penge som et inkassofirma modtager, skal indsættes på en bankkonto.
I praksis sker i dette i 99 % af alle sager, da afregningen i langt hovedparten af alle inkassosager, afregnes elektronisk - og dermed direkte fra debitors bankkonto - direkte til inkassofirmaets bank. Paragraffen henvender sig især til de sager, hvor et inkassofirma har haft fysisk fremmøde hos en skylder, og modtaget betaling - sker dette, skal det indkasserede beløb.

Den anden del af paragraffen siger, at det indkrævne beløb fra en skyldner, straks skal overføres til kreditor. I praksisk ser det ofte også, og i visse tilfælde har man separate aftaler om at der afregnes en gang om mdr.

Inkassoloven § 16

Lovens ordlyd: "Autorisationsindehaveren skal til enhver tid kunne oplyse fordringshaveren om størrelsen på pengebeløb, som er indrevet for denne..."

Forklaring på loven:
Loven foreskriver her, at en kreditor til en hvert skal kunne få oplyst den aktuelle saldo og mellemværende de to parter har. I praksis fungerer det ofte sådan at mange inkassofirmaer har en online platform, hvor kreditor kan følge og se ens sager, herunder beløb, handlinger osv.

Inkassoloven § 17

Lovens ordlyd: (Ophævet)

Forklaring på loven:
Tidligere var der en paragraf vedr. inkassofirmaers annoncering - denne paragraf er dog ophævet med den nye inkassolov, af 19. september 2014.

Inkassoloven § 18

Lovens ordlyd: "Straffenlovens § 152 b, finder tilsvarende anvendelse på den, der har fået autorisation."

Forklaring på loven:
Et inkassofirma har i udgangspunktet altid tavshedspligt. Tidligere har § 18 udspecificeret dette, men straffenlovens § 152 b, benævner, at alle "offentlig beskikkelse eller anerkendelse" virksomheder, herunder også alle autoriserede inkassovirksomheder. Denne tavshedspligt gælder ligeledes for inkassofirmaets ansatte og personale.

Inkassoloven § 19

Lovens ordlyd: "Autorisation til at udøve inkassovirksomhed samt godkendelse af personale efter § 8 meddeles af justitsministeren eller denne, ministeren bemyndiger dertil. "

Forklaring på loven:
Paragraffen her indrammer hvem der bemyndiger og håndterer det praktiske vedr. autorisationen. I praksis er det ofte den lokale politimyndighed i den region ansøger sender fra, der håndterer sagen og autorisationen, på vegne af justitsministeriet. Denne er den øverste myndighed på området.

Inkassoloven § 19 – stk. 2

Lovens ordlyd: "Justitsministeren fastsætter bestemmelser om udformningen og indholdet af ansøgninger og autorisation og godkendelse af personale."

Forklaring på loven:
Justitsministeren (og dermed justitsministeriet) er den øverste myndighed over inkassoloven og dermed inkassofirmaer. Det er denne myndighed der bestemmer over vilkår, autorisation, godkendelse og lignende.

Inkassoloven § 20

Lovens ordlyd: "Det skal fastsættes som vilkår for en autorisation, at autorisationsindehaveren på begæring dokumenterer, at den i § 4, stk 2, nævnte sillerhedsstillelse er i kraft"

Forklaring på loven:
Med denne paragraf gives der mulighed for, til en hver tid, at forlange dokumentation for, at den ønskede sikkerhedsstillelse, som er nævnt i § 4, stk. 2. er i kraft og tilgængelig hos inkassofirmaet. 

Inkassoloven § 20 – stk. 2

Lovens ordlyd: "Justitsministeren fastsætter nærmere regler om behandlingen af inddrevne midler, herunder om førelse af kundekonti og beregning af renter til fordringshaveren.(...)"

Forklaring på loven:
Justitsministeren (og dermed justitsministeriet) er suverænt den øverste for området, her bestemmes eksempelvis renter, og behandlingen af de midler som inkassofirmaer har indkrævet - herunder, at der skal føres klientkonti. 

Kapitel 6: Tilbagekaldelse og bortfald af autorisation

Dette kapitel i inkassoloven vedrører tilbagekaldelse af en autorisation hos et inkassofirma samt bortfald. Dette kan eksempelvis komme på tale, hvis inkassofirmaet misligholder sine forpligtelser omhandlende i blandt andet denne lov.

Tilbagekaldelse af en autorisation ses ekstremt sjældent, og historisk har der da også kun været meget få eksempler på, at en godkendelse om at drive inkassovirksomhed er trukket tilbage af politiet / justitsministeriet. 

Anmeld inkassoloven.dk

november 29, 2018

Thanks for a very informative site

Pete

november 29, 2018

Fed side, tusind tak for hjælpen!!!

Erik Jørgensen